BIXBY,  NEDERLANDS KAMPIOEN (Dutch Champion)
                 BRITT,  NEDERLANDS KAMPIOEN (Dutch Champion)
             NOISETTE, NEDERLANDS KAMPIOEN (Dutch Champion)
CAPRICE, NEDERLANDS KAMPIOEN (Dutch Champion)
JILL, NEDERLANDS KAMPIOEN (Dutch Champion)
 

VAART N.Z. 109
8426 AW  APPELSCHA

TELEFOON:  0516-432353

 

 

 


Onze hele Bordeauxdog Familie

  © Copyright 2003.
All rights reserved. From Frisian South East